Zásady zpracování osobních údajů

Společnost TMRW Agency s.r.o., IČO: 087 84 434, se sídlem Praha, Vinohrady, Na Folimance 2155/15, PSČ: 120 00, provozovatel webových stránek on-line půjčovny movitých věcí www.tmrw.rent prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Společnost TMRW Agency s.r.o. je ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti. Jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže.

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

Správce osobních údajů:

Obchodní firma: TMRW Agency s.r.o.

IČO: 087 84 434

Adresa: Praha, Vinohrady, Na Folimance 2155/15, PSČ: 120 00

E-mail: [email protected]

Tel: +420 774 154 233

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

 • smlouva o nájmu/podnájmu movité věci, provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů,
 • splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • ochrana oprávněných zájmů správce,
 • souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Účely zpracování osobních údajů:

 • plnění nájemní/podnájemní smlouvy,
 • provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů,
 • plnění právních povinností - zejména povinností dle účetní a daňové legislativy,
 • ochrana oprávněného zájmu správce - ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, např. vymáhání nesplněných závazků apod.,
 • zasílání obchodních sdělení a nabídky služeb - správce může zasílat obchodní sdělení a nabízet služby prostřednictvím e-mailu, zejména ve formě newsletteru odesílaného na Vaši emailovou adresu (prostřednictvím e-mailu lze odběr newsletteru odhlásit, v takovém případě nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat),
 • vedení záznamu o chování na webových stránkách provozovaných správcem, tzv. soubory cookie (obsahově malé soubory, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž na webové stránky přistupujete; pomáhají správci poskytovat, chránit a zlepšovat jeho služby.

Zpracovávané osobní údaje

Správce zpracovává následující osobní údaje dle účelu zpracování:

Údaje subjektů údajů
Účely zpracování
Jméno a příjmení
plnění smlouvy, provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů, plnění právních povinností, ochrana oprávněného zájmu správce
Adresa, dodací adresa, fakturační adresa
plnění smlouvy, provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů, plnění právních povinností, ochrana oprávněného zájmu správce
E-mail
plnění smlouvy, provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů, plnění právních povinností, ochrana oprávněného zájmu správce, zasílání obchodních sdělení a nabídky služeb
Telefonní číslo
plnění smlouvy, provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů, plnění právních povinností, ochrana oprávněného zájmu správce
Číslo účtu, údaje o platební kartě a jiné transakční údaje
plnění smlouvy, provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů, plnění právních povinností, ochrana oprávněného zájmu správce
IČO, DIČ
plnění smlouvy, provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů, plnění právních povinností, ochrana oprávněného zájmu správce
Soubory cookie
vedení záznamu o chování na webových stránkách provozovaných správcem
Datum narození
plnění smlouvy, plnění právních povinností, ochrana oprávněného zájmu správce
Jakékoliv další informace
plnění smlouvy, plnění právních povinností

Osobní údaje jsou správcem zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. Správce je oprávněn shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace získané při prohlížení webových stránek provozovaných správcem. Ze strany správce nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování dle čl. 22 GDPR.

Příjemci osobních údajů

 • statutární orgán a oprávnění zaměstnanci správce,
 • orgány veřejné moci,
 • poskytovatelé údržby informačního systému a podpory provozu on-line půjčovny Booqable service, provided by Salad Days B.V., with its principal office located at Blokhuisplein 40, 8911 LJ in Leeuwarden, Netherlands and registered with KVK Chamber of Commerce Netherlands under registration no. 52866297
 • externí zpracovatelé osobních údajů smluvně sjednaní správcem (např. poskytoval účetních služeb)

Správce dále poskytne osobní údaje příjemcům, jimž je povinen je zpřístupnit na základě příslušného právního přepisu.

Osobní údaje nebudou předány příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, s výjimkou případů, kdy tak ukládá správci právní předpis.

Osobní údaje třetích osob

Osobní údaje třetích osob, které správce obdrží v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije správce za účelem plnění smlouvy. Správce bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

Osobní údaje subjektů údajů, které nebyly získány od těchto subjektů, poskytuje správci zákazník v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy nebo jsou získávány z veřejně dostupných zdrojů (zejména veřejné rejstříky apod.)

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

Účel zpracování
Doba uchování
plnění smlouvy, provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů
po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění
plnění právních povinností
po dobu stanovenou příslušným právním předpisem
ochrana oprávněného zájmu správce
po dobu 4 let po poskytnutí plnění, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem
zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb
po dobu trvání oprávněného zájmu správce nebo po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu se zvláštními právními předpisy (např. 480/2004 Sb.)
vedení záznamu o chování na webových stránkách provozovaných správcem
po dobu trvání souhlasu subjektu údajů

Práva subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám náleží práva, která vyplývají z právních předpisů a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo:

 • na přístup k osobním údajům - máte právo získat informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup,
 • na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů – pokud o Vás správce zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění; správce provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti,
 • na výmaz - při splnění určitých podmínek máte právo požádat správce o výmaz osobních údajů, které se Vás týkají,
 • na omezení zpracování osobních údajů – jako subjekt údajů máte právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování Vašich osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů – pokud chcete, aby správce osobní údaje, které o Vás v elektronické a automatizované formě zpracovává na základě smlouvy nebo souhlasu, předal třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů; v případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, správce nebude moci Vaší žádosti vyhovět,
 • vznést námitku - proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce, máte právo vznést kdykoliv námitku; v případě, že správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami subjektu údajů, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu,
 • odvolat souhlas se zpracováním – máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním těch osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě takového souhlasu; odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv je správce oprávněn za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout. O takovém postupu budete informováni.

V případě, že budete jakkoli nespokojeni se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem, můžete podat stížnost přímo správci, nebo se se stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 11.12.2023

Seznam souborů cookies využívaných tímto webem:

NázevPoskytovatelÚčelTypTrvání
__stripe_midStripezajistit prevenci podvodůFunkční1 rok
_fbpMeta Platforms, Inc.ukládání a sledování návštěv na webových stránkách.Marketing3 měsíce
_gaGoogleukládání a počítání zobrazení stránek.Statistické
2 roky
_ga_SCG40KXDFXGooglePoužívá se v nástroji Google Analytics ke shromažďování údajů o tom, kolikrát uživatel navštívil webové stránky, a také dat první a poslední návštěvy.Statistické2 roky
cc_cookieNáš webnastavení cookie lištyFunkční1 rok
_rental_api_sessionNáš webfunkčnost webuFunkčnírelace