VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

TMRW Agency s.r.o.  

IČO: 087 84 434

se sídlem Praha, Vinohrady, Na Folimance 2155/15, PSČ: 120 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 325244

pro pronájem a podnájem movitých věcí prostřednictvím on-line půjčovny provozované na internetové adrese   www.tmrw.rent

I.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále je „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o pronájmu/podnájmu movité věci uzavírané mezi společností TMRW Agency s.r.o., IČO: 087 84 434, se sídlem Praha 1, Staré Město, Rybná 716/24, PSČ 110 00, jako pronajímatelem (dále jen „pronajímatel“) a podnikající osobou (dále jen „nájemce“) prostřednictvím on-line půjčovny pronajímatele provozované na webové stránce umístěné na internetové adrese www.tmrw.rent (dále jen „on-line půjčovna“).    
 1. On-line půjčovna je určena výhradně pro nájemce – právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které uzavírají smlouvu s pronajímatelem v rámci své podnikatelské činnosti. On-line půjčovna není určena k pronájmu/podnájmu movitých věcí spotřebitelům ve smyslu občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 1. Pronajímatel a nájemce mohou v nájemní/podnájemní smlouvě upravit svá vzájemná práva a povinnosti odchylně od těchto VOP. Odchylná ujednání v nájemní/podnájemní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
 1. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí nájemní/podnájemní smlouvy. Nájemní/podnájemní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Nájemní/podnájemní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 1. Znění VOP může pronajímatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

II.

Uživatelský účet, objednávka, uzavření nájemní/podnájemní smlouvy

Na základě registrace nájemce provedené na webové stránce on-line půjčovny může nájemce přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může nájemce provádět objednávání (dále jen „uživatelský účet“). Nájemce může provádět objednávání též bez registrace přímo z webového rozhraní on-line půjčovny.

Při registraci na webové stránce a při objednávání pronájmu/podnájmu movité věci je nájemce povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Jakoukoliv změnu těchto údajů je nájemce povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 kalendářních dnů poté, co nastala. Údaje uvedené nájemcem v uživatelském účtu a při objednávání pronájmu/podnájmu movité věci jsou pronajímatelem považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Nájemce je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Nájemce není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Pronajímatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy nájemce svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy nájemce poruší své povinnosti z nájemní/podnájemní smlouvy (včetně VOP).

 1. Nájemce bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení pronajímatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 1. Poskytovatel je vlastníkem movitých věcí nabízených k pronájmu prostřednictvím on-line půjčovny, popřípadě má smluvně zajištěno právo podnajmout movité věci ve vlastnictví třetí osoby. V případě, že vlastníkem movité věci je třetí osoba odlišná od pronajímatele, vzniká mezi pronajímatelem a nájemcem vztah podnájemní ve smyslu ustanovení §§ 2215 a 2216 občanského zákoníku. Není-li dále v textu výslovně uvedeno jinak, rozumí se nájemní smlouvou i podnájemní smlouva a pronájmem i podnájem.
 1. Pro objednání pronájmu movité věci vyplní nájemce objednávkový formulář ve webovém rozhraní on-line půjčovny. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • nájemci včetně kontaktních údajů, zejména emailové adresy (v případě, že je nájemce při objednávání zboží přihlášen pod svým uživatelským účtem, budou jeho jméno a příjmení/firma a adresa sídla vyplněny automaticky),
 • označení movité věci a počet kusů, které si chce nájemce pronajmout (konkrétní movitou věci vloží nájemce do elektronického nákupního košíku webového rozhraní on-line půjčovny),
 • době užívání pronajaté movité věci uvedením dne a hodiny převzetí movité věci a dne a hodiny jejího vrácení pronajímateli,
 • tom, zda má zájemce zájem o zajištění dopravy předmětu pronájmu do jím uvedeného místa,
 • způsobu úhrady nájemného,
 • název realizovaného projektu, webové stránky projektu a označení produkční společnosti (nepovinný údaj).
  1. Veškerá prezentace movitých věcí uvedená v on-line půjčovně je informativního charakteru a pronajímatel není povinen uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu těchto movitých věcí. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel není povinen uzavřít nájemní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů uzavřených s pronajímatelem. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  1. Webové rozhraní on-line půjčovny obsahuje informace o movitých věcech, jejich dostupnosti, tj. informaci o tom, v jakých termínech jsou k dispozici k pronájmu, a výši nájemného. Výše nájemného je uvedena za 1 natáčecí den, bez daně z přidané hodnoty (daň z přidané hodnoty bude připočtena v nákupním košíku) a nákladů na dopravu. Způsob výpočtu výše nájemného v závislosti na době trvání pronájmu je uveden na webových stránkách on-line půjčovny (https://tmrw.rent/pages/filming-days) Výše nájemného zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována ve webovém rozhraní on-line půjčovny. Nájemné není přizpůsobováno osobě nájemce na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Pronajímatel si vyhrazuje možnost opravy zjevné chyby v informacích o movitých věcech.  

  Podmínky dopravy předmětu pronájmu do místa určeného nájemcem budou sjednány individuálně, a to včetně nákladů spojených s dopravou movité věci (výši nákladů na dopravu sdělí pronajímatel nájemci prostřednictvím elektronické pošty). Pronajímatel je povinen zajistit dopravu movité věci do místa určeného nájemcem pouze v případě, pokud se na tom s nájemcem dohodne. Pokud projevil nájemce zájem o zajištění dopravy, ale ke sjednání dopravy nedojde, nemá taková okolnost vliv na uzavření nájemní smlouvy a nájemce je svou objednávkou i nadále vázán. V případě sjednání dopravy budou náklady spojené s dopravou movité věci připočteny k nájemnému.  

  1. Před zasláním objednávky pronajímateli je nájemci umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky nájemce vložil, a to i s ohledem na možnost nájemce zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou pronajímatelem považovány za správné. Pronajímatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení nájemci potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty nájemce uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.
  1. Nájemce odesláním objednávky potvrzuje, že je osobou podnikající dle právních předpisů České republiky a že uzavírá nájemní smlouvu v rámci výkonu své podnikatelské činnosti.
  1. Pronajímatel je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (hodnota pronajímaných movitých věcí, výše nájemného, délka nájmu) požádat nájemce o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či prostřednictvím elektronické pošty).
  1. Nájemní smlouva mezi pronajímatelem a nájemcem je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací) nájemci. Přijetí objednávky zašle pronajímatel nájemci elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty nájemce. Přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím objednávky; za odchylku se však nepovažuje skutečnost, že pronajímatel neakceptuje zajištění dopravy předmětu pronájmu na místo uvedené nájemcem (viz. odst. 11 tohoto článku). Pronajímatel si rovněž vyhrazuje právo objednávku nájemce odmítnout, a to zejména v případě, kdy movitá věc není k dispozici, nebo v případě existence neuhrazeného splatného závazku nájemce vůči pronajímateli. O odmítnutí objednávky vyrozumí pronajímatel nájemce shodným způsobem jako o přijetí objednávky.
  1. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, která je vymezena nájemcem v objednávce, kterou pronajímatel potvrdil. Případné prodloužení trvání nájemní smlouvy je možné sjednat samostatnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem. Nájemné za sjednanou dobu prodloužení nájmu je splatné v plné výši předem bezhotovostním převodem na bankovní účet pronajímatele uvedený v čl. III. odst. 1 těchto VOP.
  1. Náklady vzniklé nájemci v souvislosti s uzavřením nebo změnami nájemní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí nájemce sám.

  III.

  Nájemné a platební podmínky

  Nájemné a náklady spojené s dopravou movité věci dle nájemní smlouvy může nájemce uhradit pronajímateli následujícími způsoby:

  • v hotovosti,
  • bezhotovostně platební kartou,
  • bezhotovostně převodem na účet pronajímatele vedený u Fio Banka a.s., číslo účtu: 2201739425 / 2010, IBAN CZ88 2010 0000 0022 0173 9425, SWIFT FIOBCZPPXXX (dále jen účet prodávajícího),
  • bezhotovostně prostřednictvím služby PayPal,
  • bezhotovostně prostřednictvím platební brány.
  1. Společně s nájemným je nájemce povinen zaplatit pronajímateli také náklady spojené s dopravou movité věci k nájemci ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále nájemným i náklady spojené s dopravou movité věci.

  V případě platby nájemného způsobem uvedeným v odst. 1 písm. d) a e) tohoto článku je nájemné splatné v plné výši před odevzdáním předmětu pronájmu nájemci ke dni uzavření nájemní smlouvy. V případě platby nájemného způsobem uvedeným v odst. 1 písm. c) tohoto článku je nájemné v plné výši splatné před odevzdáním předmětu pronájmu nájemci ve lhůtě splatnosti uvedené v daňovém dokladu vystaveném pronajímatelem.

  1. V případě platby v hotovosti nebo platební kartou je nájemné splatné při odevzdání předmětu pronájmu nájemci.  
  1. V případě bezhotovostní platby je závazek nájemce uhradit nájemné splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet pronajímatele.  
  1. Pronajímatel je oprávněn požadovat uhrazení nájemného v plné výši před odevzdáním předmětu pronájmu nájemci také v případě, že ze strany nájemce nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle čl. II. odst. 13 těchto VOP.  
  1. Pronajímatel poskytuje individuální slevy z nájemného při pronájmu movitých věcí za účelem realizace studentských nebo neziskových projektů. Pro získání slevy je nájemce povinen provést registraci na webových stránkách on-line půjčovny, vytvořit si svůj uživatelský účet (viz. čl. II. odst. 1 těchto VOP) a dále doložit pronajímateli účel využití pronajímaných movitých věcí. Sleva z nájemného poskytovaná nájemci pronajímatelem se automaticky odečte v nákupním košíku při provedení objednávky z uživatelského účtu nájemce.

  Nájemné nezahrnuje pojištění předmětu pronájmu. V případě zájmu nájemce pronajímatel pojištění předmětu pronájmu zajistí, a to v rozsahu uvedeném na tomto odkazu: ………………………………. Nájemce je povinen pojištění předmětu pronájmu objednat u pronajímatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem odevzdání předmětu pronájmu nájemci. Cena pojištění předmětu pronájmu bude sjednána individuálně (cenu pojištění sdělí pronajímatel nájemci prostřednictvím elektronické pošty) a bude připočtena k nájemnému.

  Na nájemné a jiné platby dle nájemní smlouvy vystaví pronajímatel nájemci daňový doklad – fakturu. Pronajímatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví pronajímatel nájemci po uhrazení nájemného a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu nájemce.  

  1. V případě prodlení nájemce s úhradou nájemného nebo jiné platby dle nájemní smlouvy je pronajímatel oprávněn od nájemní smlouvy odstoupit.  

  IV.

  Odevzdání a vrácení movité věci

  1. 1. Byl-li sjednán jako způsob odevzdání movité věci její doručení na adresu uvedenou nájemcem, dopraví pronajímatel nájemci předmět pronájmu v termínu sjednaném v nájemní smlouvě a nájemce je povinen předmět pronájmu převzít. Dopravu předmětu pronájmu zajišťuje pronajímatel vlastními dopravními prostředky.  
  1. V případě, že nebylo sjednáno doručení movité věci na adresu uvedenou nájemcem, připraví pronajímatel movitou věc k vyzvednutí a nájemce je povinen movitou věc vyzvednout ve výdejním místě pronajímatele v termínu sjednaném v nájemní smlouvě.

  Výdejním místem je provozovna pronajímatele na adrese Rtyně v Podkrkonoší, Hronovská 152, PSČ 542 33. Provozní doba výdejního místa je pondělí–neděle od 7.00 hod. do 19.00 hod.

  1. Nepřevezme-li nájemce předmět pronájmu ve sjednané lhůtě, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši nájemného za jeden natáčecí den a pronajímatel je současně oprávněn od nájemní smlouvy odstoupit. V případě, nájemce nepřevezme předmět pronájmu doručený na adresu uvedenou nájemcem, je nájemce mimo smluvní pokuty povinen nahradit pronajímateli i náklady spojené s dopravou movité věci do místa určení.
  1. V případě, že je nájemce v prodlení s úhradou jakéhokoliv závazku vůči pronajímateli, je pronajímatel oprávněn pozastavit odevzdání již objednané movité věci, a to až do okamžiku úplné úhrady všech závazků ze strany nájemce.
  1. Pronajímatel neodpovídá nájemci za škodu způsobenou nesplněním jeho povinností vyplývajících z uzavřené nájemní smlouvy v případě, kdy pronajímateli ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale brání vyšší moc. Za vyšší moc se považuje mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli pronajímatele, jakož i případy, které jsou nezávislé na vůli pronajímatele, jejichž vznik pronajímatel nemůže ovlivnit a dočasně či trvalé brání pronajímateli v plnění povinností dle uzavřené nájemní smlouvy bez ohledu na jejich předvídatelnost, zejména válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, epidemie apod. Za překážku bránící pronajímateli ve splnění jeho povinností se považuje mimo jiné i případ, kdy pronajímatel nebude schopen z důvodu karanténních opatření, karanténních doporučení či jiných mimořádných opatření vydaných příslušnými orgány státní správy personálně nebo materiálně zajistit řádné splnění povinností dle nájemní smlouvy. O dobu trvání výše uvedených překážek nebo případů se prodlužují lhůty k odevzdání movité věci. Jedná-li se o překážku nebo případ, který trvale brání pronajímateli v plnění jeho povinností dle nájemní smlouvy, je kterýkoliv účastník smlouvy oprávněn od nájemní smlouvy odstoupit.  

  Nájemce bere na vědomí, že movité věci, které pronajímatel přenechává nájemci k užívání, jsou zpravidla ve stavu použité věci. Pronajímatel odpovídá za to, že se movitá věc hodí k účelu, ke kterému se obvykle používá a je zachována její funkčnost, a to s přihlédnutím k opotřebení při běžném způsobu užívání.

  1. Při převzetí movité věci od pronajímatele je nájemce povinen zkontrolovat stav pronajímané movité věci včetně všech jejích součástí a příslušenství a jejich funkčnost. O předání a převzetí movité věci bude sepsán předávací protokol. Potvrzením převzetí movité věci nájemce stvrzuje, že převzal movitou věc ve stavu umožňujícím její obvyklé použití a že movitá věc je plně funkční.
  1. Je-li nájemcem fyzická osoba, je povinen nájemce převzít movitou věc osobně. Je-li nájemcem právnická osoba, doloží osoba, která bude za právnickou osobu movitou věc přebírat, své oprávnění jednat za právnickou osobu (např. výpisem z obchodního rejstříku, písemnou plnou mocí). Osoba přebírající movitou věc je povinna se při převzetí movité věci prokázat platným dokladem totožnosti a předložit pronajímateli výpis z živnostenského, obchodního nebo jiného obdobného rejstříku. Pronajímatel je oprávněn požadovat, aby mu přebírající osoba předložila k nahlédnutí doklad totožnosti a umožnila mu zaznamenat její osobní údaje.
  1. Nájemce je oprávněn užívat předmět pronájmu po dobu platnosti nájemní smlouvy. Nájemce je povinen vrátit ve sjednaném termínu, tj. k okamžiku ukončení nájemní smlouvy, movitou věc pronajímateli.
  1. Nájemce vrátí pronajímateli movitou věc vždy v provozovně pronajímatele na adrese Rtyně v Podkrkonoší, Hronovská 152, PSČ 542 33, ve výše uvedené provozní době výdejního místa. Vrácení movité věci mimo uvedenou provozní dobu je možné pouze po předchozí dohodě s pronajímatelem a pronajímatel je oprávněn v takovém případě požadovat po nájemci zaplacení poplatku ve výši 500 Kč.
  1. Nájemce je povinen vrátit pronajímateli movitou věc ve stavu, v jakém ji převzal, nehledě na běžné opotřebení. Nevrátí-li nájemce movitou věc v uvedeném stavu, odpovídá pronajímateli za škodu tím způsobenou. O vrácení movité věci pronajímateli bude sepsán předávací protokol.
  1. Nevrátí-li nájemce pronajímateli movitou věc ve sjednaném termínu, má pronajímatel právo na náhradu ve výši ujednaného nájemného až do okamžiku, kdy nájemce pronajímateli movitou věc skutečně odevzdá a současně je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 15 % ze sazby nájemného za natáčecí den za každý i započatý den prodlení.

  V.

  Odstoupení od nájemní smlouvy

  Pronajímatel

  Smluvní strany se dohodly, že pronajímatel je oprávněn odstoupit od nájemní smlouvy i bez uvedení důvodu až do okamžiku, kdy odevzdá movitou věc nájemci.

  Nájemce

  Nájemce je oprávněn od nájemní smlouvy odstoupit v případech a za podmínek upravených v občanském zákoníku, zejména v ustanoveních §§ 2002 ad. občanského zákoníku.  

  VI.

  Další práva a povinnosti vyplývající z nájmu movité věci

  1. Nájemce je povinen předmět pronájmu užívat v souladu s návodem k obsluze a pokyny pronajímatele pro užívání, které pronajímatel nájemci sdělí při odevzdání movité věci, popř. způsobem přiměřených povaze movité věci.
  2. Okamžikem převzetí movité věci od pronajímatele přechází na nájemce nebezpečí škody na movité věci. Nebezpečí škody na movité věci přechází zpět na pronajímatele až okamžikem, kdy pronajímatel movitou věc převezme zpět.
  3. Nájemce není oprávněn dát movitou věc do podnájmu, zapůjčit ji nebo jakýmkoli způsobem předat k užívání třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. Užívání zaměstnanci nájemce se nepovažuje za užívání třetí osobou.
  4. Nájemce není oprávněn provádět jakékoliv změny nebo úpravy movité věci.
  5. Nájemce, který je občanem České republiky nebo právnickou osobou založenou podle českého práva, je oprávněn užívat movitou věc mimo území České republiky pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele.
  6. Nájemce není oprávněn předmět pronájmu ani jeho část zastavit, zřídit k němu věcná práva či ho jinak zatížit právy třetích osob.
  7. Nájemce je povinen chránit movitou věc a činit všechna dostupná opatření, aby zabránil jejímu odcizení, ztrátě, zničení, poškození či nadměrnému opotřebení nebo znehodnocení. Nebezpečí náhodného zániku, poškození, ztráty, odcizení, snížení upotřebitelnosti movité věci nebo úpadku hodnoty z jakýchkoliv důvodů nese nájemce.
  8. Nájemce je po dobu užívání povinen udržovat movitou věc v čistotě a skladovat ji na suchém místě.
  9. Pokud movitá věc vyžaduje ke svému provozu a užívání baterie, pronajímatel tyto spolu s movitou věcí nájemci neposkytuje (s výjimkou integrovaných nabíjecích článků), není-li výslovně ve webovém rozhraní on-line půjčovny uvedeno jinak. Baterie potřebné pro provoz a užívání movité věci je povinen si obstarat na své náklady nájemce. V případě, že pronajímatel nájemci baterie spolu s movitou věcí poskytne, neodpovídá pronajímatel za stav jejich nabytí při odevzdání movité věci.
  10. V případě ztráty, zničení, poškození, nadměrného opotřebení nebo znehodnocení movité věci či jakékoliv její části anebo vzniku jakékoliv jiné škody na movité věci je nájemce povinen ohlásit bez zbytečného odkladu tuto skutečnost pronajímateli a nahradit pronajímateli škodu z toho vzniklou, není-li taková škoda kryta sjednaným pojištěním.  
  11. Po dobu, kdy má nájemce movitou věc u sebe, nese náklady spojené s jejím užíváním. Nájemce je současně povinen na svůj náklad udržovat movitou věc ve stavu, v jakém ji převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
  12. Nájemce je povinen kdykoliv umožnit pronajímateli kontrolu užívání movité věci a poskytnout mu k tomu nezbytnou součinnost.
  13. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel neodpovídá za data uložená na záznamových zařízeních. Pronajímatel doporučuje nájemci, aby všechny data včas zálohoval, aby předešel riziku vzniku škody vzniklé jejich ztrátou.
  14. Pronajímatel je povinen zajistit nájemci nerušené užívání předmětu nájmu po dobu trvání nájmu.
  15. Má-li movitá věc vadu, pro kterou ji nelze řádně užívat nebo pro kterou ji lze užívat jen se značnými obtížemi, má nájemce právo, aby mu pronajímatel poskytl jinou věc sloužící témuž účelu. Po dobu, po niž nájemce nemohl movitou věc řádně užívat vůbec nebo jen se značnými obtížemi, má nájemce právo na prominutí nájemného, anebo na slevu z nájemného nebo snížení nájemného; své právo musí nájemce uplatnit u pronajímatele do konce ujednané doby nájmu, jinak zanikne.

  VII.

  Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení a

  ukládání cookies

  1. 1. Osobní údaje nájemce, který je fyzickou osobou nebo zástupcem právnické osoby, poskytnuté pronajímateli na základě nájemní smlouvy, bude pronajímatel zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
  2. 2. Svou informační povinnost vůči nájemci ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů nájemce pro účely plnění nájemní smlouvy, pro účely jednání o nájemní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností pronajímatele plní pronajímatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  1. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
  1. Nájemce souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem pronajímatele na elektronickou adresu nájemce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení pronajímatelem na elektronickou adresu nájemce. Nájemce může souhlas se zasíláním uvedených informací a obchodních sdělení odvolat, a to sdělením odeslaným emailem na adresu elektronické pošty pronajímatele, popř. na adresu elektronické pošty pronajímatele, kterou pronajímatel nájemci za tím účelem sdělí. Svou informační povinnost vůči nájemci ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů nájemce pro účely zasílání informací a obchodních sdělení plní pronajímatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  1. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním tzv. cookies na zařízení nájemce plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

  VIII.

  Závěrečná ujednání

  1. 1. K projednání případných sporů vyplývajících z nájemní smlouvy je dána pravomoc soudů České republiky. Místně příslušným soudem k rozhodování sporů vyplývajících z nájemní smlouvy je obecný soud pronajímatele.
  2. 2. Pokud vztah založený nájemní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.  
  1. 3. Nájemce není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vyplývající z nájemní smlouvy na třetí osobu.
  1. 4. Nájemní smlouva včetně VOP je archivována pronajímatelem v elektronické podobě a není přístupná.
  1. 5. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo pronajímatele na náhradu způsobené škody.
  1. 6. Nájemce tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  1. 7. Smluvním stranám může být doručováno na jejich elektronickou adresu.
  1. 8. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  1. Kontaktní údaje pronajímatele: adresa sídla Praha, Vinohrady, Na Folimance 2155/15, PSČ: 120 00, adresa pro doručování Rtyně v Podkrkonoší, Hronovská 152, PSČ 542 33, adresa elektronické pošty [email protected], ID datové schránky: j8fjyz8.
  1. 10. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 11.12.2023